Albanian Phrases

a as a in father
b as b in Boston
c as ts in curtsy
ç as ch in church
d as d in Denver
dh as th in they
e as e in set
ë as e in term
f as f in free
g as hard g in go
gj as dg in dodge
h as h in her
i as i in machine
j as y in year
k as k in king
l as liquid l in alien
ll as ll in all
m as m in man
n as n in now
nj as ni in union
o as o in oak
p as p in pencil
q as ch in chair
r as r in roar
rr as highly trilled rr
in Spanish burro
s as s in see
sh as sh in she
t as t in two
th as th in three
u as oo in loom
v as v in value
x as dz in adze
xh as j in jester
y as Ÿ in German FŸhrer
 or u in French du, mur
z as z in zone
zh as si in vision


Note: A letter combination such as gj and nj, constitutes a single phonetic sound. While j is a semi-vowel which may be used before or after a vowel or consonant or between two vowels, it is fused into an inseperable character when it follows g or n. Likewise, when h follows d, s, t, x and z it also is fused into a single alphabetical character producing in each instance a single phonetic sound.

Basic Albanian Phrases

YES = PO poh

NO = JO joh

PLEASE = TË LUTEM ter lootehm

THANK YOU = FALEMINDERIT fahlehmeendehreet

GOOD MORNING = MIRËMËNGJES meermernjehs

GOOD AFTERNOON = MIRËDITA meerdeetah

GOOD NIGHT = NATËN E MIRË nahtern eh meer

GOOD-BYE = MIRUPAFSHIM meeroopahfsheem

WHAT IS YOUR NAME? = SI JU QUAJNË? see yoo chooayn

MY NAME IS… = UNË QUHEM… oon ch’oohehm

HOW ARE YOU? = SI JENI? see yehnee

FINE THANKS, AND YOU? = MIRË FALEMINDERIT, PO JU? meer fahlehmeendehreet, poh yoo

I UNDERSTAND. = E KUPTOJ. eh kooptoy

I DON’T UNDERSTAND. = NUK KUPTOJ. nook kooptoy

DO YOU SPEAK ENGLISH? = FLISNI ANGLISHT? fleesnee ahngleesht

I DON’T SPEAK (MUCH) ALBANIAN = NUK FLAS (SHUMË) SHQIP. nook flahs (shoom) shch’eep

PROVERB: MIKU I MIRË NJIHET NË DITË TË VËSHTIRË = A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED. meekoo ee meer nyeehet ner deet ter vershteer

Albanian: Basic multilingual phrases


 • You’re welcome = S’ka gjë, ju lutem =
 • Hello = Mirëdita =
 • How are you? = Si jeni? Si ja kaloni? =
 • Goodbye = Mirupafshim =
 • So long = Mirupafshim për së shpejti =
 • Thank you = Faleminderit =
 • Thank you very much = Faleminderit shumë =
 • Please = Ju lutem =
 • Excuse me = Më falni =
 • Good = mirë =
 • Bad = keq =
 • Friend = një shok (m), një shoqe (f) =
 • What is your name? = Si quheni? Si e keni emrin? =
 • Nice to meet you. = Më bëhet qejfi që u njohëm. =
 • Birthday = Ditëlindje =
 • Happy Birthday! = Gëzuar ditëlindjen! =

 

Albanian Phrases

ALBANIAN

ENGLISH

unë jam I am
ti je you are
ai është he is
ajo është she is
ne jemi we are
ju jeni you are
ata janë they are (m)
ata janë they are (f)
unë jam shqiptar I am Albanian
ti je shqiptar you are Albanian
ai është shqiptar he is Albanian
ajo është shqiptare she is Albanian
ne jemi shqiptarë we are Albanian
ju jeni shqiptarë you are Albanian (plural)
ata janë shqiptarë they are Albanian (m)
ato janë shqiptare they are Albanian (f)
më quajnë my name is
të quajnë your name is
e quanjë his name is
kush është ai? who is he?
çfarë është ai? what is he?
po ju and you?
ai nuk / s’është he is not / he isn’t

Albanian Phrases

Yes

Po

po

No

Jo

yo

Please

Të lutem

tuh lootem

Thank you

Faleminderit

falameendayreet

Hello

Tëngëtjeta

tuhnguhtyeta

Good Morning

Mirëmëngjes

Meermuhnjyes

Good Afternoon

Mirëdita

meerdeeta

Good Night

Natën e mirë

nat’n ay meer

Goodbye

Mirupafshim

meeroopafsheem

My name is…

Unë quhem…

oon chyoohem

What’s your name?

Si ju quajnë?

see yoo chyoo-ine

How are you?

Si jeni?

See yenee

Good, fine

Mirë

meer

And you?

Po ju?

Po yoo?

I’m on vacation

Jam me pushime

ya may poosheemay

Where is…?

Ku është…?

Koo uhsht?

I understand

E kuptoj

ay kooptoy

I don’t understand

Nuk kuptoj

nook kooptoy

Do you speak English?

Flisni anglisht?

Fleesnee anglisht

I don’t speak Albanian

Nuk flas shqip

nook flas shchyeep

Do you have anything cheaper?

A keni ndonjë gjë më të lirë?

kaynee ndonyuh jyuh muh tuh leer?


Common Words & Phrases

yes/no/maybe

    po/jo/ndoshta

good/bad/so-so

    mirë/keq/ashtu-ashtu

please/thank you

    ju lutem/faleminderit

you are welcome

    s’ka perse
 :

no problem

    s’ka problem

excuse me (for attention)

    ju lutem

excuse me (for inconvenience)

    më falni

I’m very sorry

    më vjen keq

very, a lot/little

    shumë/pak

more/less

    më shumë/më pak
 :

hello/what’s up?

    ç’kemi?

how are you?

    si jeni? (formal); si je? (informal)

good morning

    mirë mëngjes

good day/good evening

    mirëdita/mirëmbrëma

good bye/good night

    mirupafshim/natën e mirë
 :

Where is the…
mayor/school?
bathroom?

    Ku është…
kryeplaku/shkolla?
banja?

what/who/why/how

    çfarë/kush/pse/si
 :

Do you speak English?

    A flisni Anglisht?

My name is…

    Quhem…

What is your name?

    Si e ke emrin?

I don’t know Albanian.

    Nuk di shqip.

Are you a student?

    A jeni student?

I don’t understand you.

    Nuk ju kuptoj.

Do you have toilet paper?

    A keni letër higjienike?

How much does it cost?

    Sa kushton?

new leks/old leks

    lek të reja/lek të vjetra

We must hurry!

    Ne duhet të nxitojme!
I love you very much
    Te dua shume

Come to the film.

    Hajdeni te filmi.